ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560 (ค่าเทอมระดับ ปวส) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ค่าเทอมระดับ ปริญญาตรี) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ค่าเทอมระดับ ปริญญาโท) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ค่าเทอมระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ฯ) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 (ค่าเทอมระดับ ปริญญาตรี ที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (ค่าเทอมระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาและสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (คลิก)
 • เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-เรื่อง-อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา-ป.ตรี-บ.แฟลช พ.ศ. 2566 (คลิก)
 • เรื่อง ประกาศอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา-ป.โท-โครงการพิเศษเรือนจำ พ.ศ. 2566 (คลิก)
 • เรื่อง ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566 (คลิก)
 • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวนักศึกษา-มกส-2561 (คลิก)
 • ประกาศเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ-ของนักศึกษา-ระดังบัณฑิตศึกษา (คลิก)
 • ประกาศการแต่งกายบัณฑิต (คลิก)
 • ประกาศมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล (คลิก)
 • ประกาศการให้ค่าระดับคะแนน I ฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศ การให้ค่าระดับคะแนน I ฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯ ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯ ระดับปริญญาตรี เข้าก่อนปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จ่าย 1,900 คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศอัตราเก็บค่าบริการการส่งเอกสารทางการศึกษาไปรษณีย์ 50 บาท (คลิก)
 • อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560 (ค่าเทอมระดับ ปวส) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ค่าเทอมระดับ ปริญญาตรี) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ค่าเทอมระดับ ปริญญาโท) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ค่าเทอมระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ฯ) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 (ค่าเทอมระดับ ปริญญาตรี ที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560) (คลิก)
 • เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (ค่าเทอมระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาและสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (คลิก)
 • เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-เรื่อง-อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา-ป.ตรี-บ.แฟลช พ.ศ. 2566 (คลิก)
 • เรื่อง ประกาศอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา-ป.โท-โครงการพิเศษเรือนจำ พ.ศ. 2566 (คลิก)
 • เรื่อง ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566 (คลิก)
 • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวนักศึกษา-มกส-2561 (คลิก)
 • ประกาศเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ-ของนักศึกษา-ระดังบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (คลิก)
 • ประกาศการแต่งกายบัณฑิต (คลิก)
 • ประกาศมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล (คลิก)
 • ประกาศการให้ค่าระดับคะแนน I ฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศ การให้ค่าระดับคะแนน I ฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯ ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯ ระดับปริญญาตรี เข้าก่อนปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จ่าย 1,900 คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 (คลิก)
 • ประกาศอัตราเก็บค่าบริการการส่งเอกสารทางการศึกษาไปรษณีย์ 50 บาท (คลิก)
 • อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 (คลิก)
 • อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (คลิก)

ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. 2560 (คลิก)
 • ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (คลิก)
 • ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู็ พ.ศ. 2564 (คลิก)
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา พ.ศ. 2566 (คลิก)
 • ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา 2566 (คลิก)
 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการทดสอบและประเมินผลเพื่อการเทียบโอน พ.ศ. 2566 (คลิก)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 (คลิก)
 • ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 (คลิก)
 • ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (คลิก)
 • ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (คลิก)
 • ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (คลิก)
 • ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 (คลิก)
 • ว่าด้วยคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566 (คลิก)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save