พันธกิจหลัก สวท.และงานทะเบียนและประมวลผล

วิสัยทัศน์ (Vision:V) สวท. เป็นเลิศในการส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม พันธกิจ (Mission:M)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในหลากหลายรูปแบบให้มีความทันสมัยและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา เพื่อบูรณาการการเรียนและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผล การจัดการคลังหน่วยกิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครร่วมกับทุกคณะ

5. การบริการข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลนักศึกษา และเอกสารหลักฐานของงานทะเบียนและวัดผล ที่ถูกต้อง รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัย

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนและมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

7. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

8. ส่งเสริมด้านทรัพยากรสารสนเทศในทุกๆรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ทันต่อเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่มีความรู้และมีคุณธรรม

10. ยกระดับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ค่านิยม (Values : V) ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน บริการประทับใจ นำใช้นวัตกรรม

วัฒนธรรมองค์กร (Culture) การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) CC1 รอบรู้กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานด้านการศึกษา

CC2 มุ่งเน้นคุณภาพ

CC3 การบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดแต่ละงาน งานทะเบียนและประมวลผล มีดังนี้

งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มงาน ภายใต้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภาะหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้แก่ การรับสมัครเรียน การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การบันทึกฐานข้อมูลนักศึกษา การจัดการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การลาพัการเรียน/การขอคืนสภาพ การลาออก การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา การขอสำเร็จการศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการบริการ อื่น ๆ ด้านการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 งานย่อย ดังนี้

 1. งานรับนักศึกษาและทะเบียนประวัติ
 2. งานลงทะเบียนเรียนและการประมวลผล
 3. งานเอกสารสำคัญทางการศึกษาและตรวจสอบวุฒิ

รายละเอียดแต่ละงานมีดังนี้

 1. งานรับนักศึกษาและทะเบียนประวัติ
  1) งานรับสมัครนักศึกษา
  2) งานรับรายงานตัว
  3) งานขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษา
  4) งานจัดเก็บเอกสารรายงานตัว
  5) งานตรวจสอบหลักฐานหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาจากสถาบันเดิม
  6) งานออกบัตรนักศึกษา
  7) งานเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา
  8) งานจัดทำรายชื่อนักศึกษา
  9) งานสถิติข้อมูลนักศึกษา
  10) งานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริการการศึกษา
  11) งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
  12) งานจัดทำสถิติและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 2. งานลงทะเบียนเรียนและการประมวลผล
  1) งานจัดทำปฏิทินการศึกษาทุกระดับ
  2) งานลงทะเบียนตามแผนการเรียน
  3) งานลงทะเบียน-เพิ่มถอนรายวิชา
  4) งานลาพักการเรียน
  5) งานออกใบแจ้งชำระเงิน
  6) งานเทียบโอนรายวิชา
  7) งานพ้นสภาพ รักษาสภาพ และขอคืนสภาพ
  8) งานโอนย้ายสถานศึกษา
  9) งานลาออก
  10) งานประมวลผลการศึกษาประจำภาคเรียน
  11) งานตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตร (ตรวจสอบจบ)
  12) งานอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา
  13) งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
  14) งานจัดทำสถิติและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 3. งานเอกสารสำคัญทางการศึกษาและตรวจสอบวุฒิ
  1) งานตรวจสอบทะเบียนประวัติก่อนจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา
  2) งานบริการออกใบรับรองทางการศึกษา
  3) งานออกใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ฉบับปัจจุบัน และฉบับสมบูรณ์
  4) งานพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ
  5) งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
  6) งานพิมพ์ใบปริญญาบัตร
  7) งานจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์
  8) งานตรวจสอบและแก้ไขใบคำร้องทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน
  9) งานจ่ายเอกสารสำคัญทางการศึกษาทุกประเภท
  10) งานตรวจสอบหลักฐานหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก
  11) งานออกเอกสารตรวจสอบหลักฐานหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาส่งกลับต้นสังกัด
  12) งานจัดเก็บหลักฐานการตรวจสอบหลักฐานหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
  13) งานให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล ทางโทรศัพท์
  14) งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
  15) งานจัดทำสถิติและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save